Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

panoee.com - Best Free Virtual Tour Software

THỐNG KÊ SỰ KIỆN

Số liệu cập nhật đến 12/2022

11,500+

m2 diện tích trưng bày

300

Đơn vị trưng bày

27

Quốc gia / Vùng lãnh thổ

21

Nhóm gian hàng quốc tế

TIN TỨC CẬP NHẬT

FOOD & HOTEL VIETNAM VIDEO

Điểm lại các hình ảnh của Food & Hotel Vietnam trong những phiên bản trước

Cùng chào đón triển lãm
Food & Hotel Vietnam 2024

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM DANH DỰ: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

    captcha
    BOOK A STAND